Hạt nâng PH Corosex

Mã SP: : Hạt nâng PH Corosex
Giá : 1,650,000 VNĐ
Tình trạng hàng : Còn hàng
Thương hiệu : CLACK USA
Dùng nâng PH trong nước uống đạt tiêu chuẩn 6,5-8 Ung dụng : nâng PH nước uống đóng chai , thức phẩm , y tế , dược phẩm , bệnh viện , hóa mỹ phẩm

1.1/ Lyù hoïc :

- Maøu                           : traéng ngaø

- Tyû troïng ( ñoùng goùi )       : 1.12- 1.6( corosex II) kg/l

- Côõ haït                         : 1.2 – 3.5mm ( 6 x 16mesh)

- Thaønh phaàn chính           : MgO 99%

- Ñoùng goùi:  22.5kg/bao

 

1.2 / Ñieàu kieän hoïat ñoäng :

+ Ñoä pH                         : 4.5 – 6.0

+ Chieàu cao lôùp vaät lieäu       : 600 – 700 mm

+ Toác ñoä loïc                    : 12 – 15 m/h/m2

+ Toác ñoä xaû röûa                : 25 – 30 m/h/m2

+ Khoûang troáng                : 50% lôùp vaät lieäu.

+ Ñoä cöùng                      : 85ppm

 

1.3/ Öùng duïng:

+ Naâng pH

 

1.4/ Löu yù :

- vaät lieäu seõ bò hao moøn trong suoát quaù trình hoïat ñoäng neân caàn boå xung theâm vaät lieäu vaøo.

Khách hàng và đối tác tiêu biểu

Nhà cung cấp tiêu biểu